Počet výtisků : 4

                                                                                                             Počet stran : 4

                                                                                                              Počet příloh :9

 

 

 

HAVARIJNÍ   PLÁN

držitele licence na distribuci elektřiny

 

 

 

 

Držitel licence :                                             AMT  Čenkov s.r.o.

                                                                       se sídlem Čenkov 19

                                                                       IČO : 62 95 42 11

 

Objekt :                                                                     průmyslový  areál v Čenkově, okr.Příbram

 

Datum vypracování a schválení :                  1. 6. 2015

 

Datum nabytí účinnosti :                                1. 6. 2015

 

Datum platnosti :                                           na dobu neurčitou

 

Aktualizace :                                                       

 

zpracovatel :                                                  JUDr. Petr Fiala, jednatel společnosti

 

Odpovědná osoba za držitele autorizace :    Jiří Ježek, ředitel, jednatel společnosti

 

Schválil :                                                        jednatel  společnosti

 

 

 

Podpis :                                                          …………………………….

 

                                                                      

 

 

Seznam dokumentů :

 

1.Směrnice pro vyhlášení opatření k předcházení a odstraňování následků stavu nouze (poplachová směrnice)

2.Plán vyrozumění a spojení, včetně spojení na vnější orgány a subjekty

3.Plán svolání zaměstnanců

4.Požární řád, požárně poplachové směrnice

5.Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci

6.Popis organizace materiálního zabezpečení

7.Plán evakuace

8.Krizový štáb

9.Seznam smluv

                                                                                                                                                  strana druhá

1.1. Základní údaje

1.1. Popis zařízení :

 

            Rozvodné zařízení VN 22 kV zabezpečující provoz jednotlivých subjektů, kterým je dodávána elektrická energie v rámci průmyslového areálu v Čenkově, okr.Příbram, tvoří :

 

a)   vstupní stanice VN 22 kV – spínání jednotlivých vývodů VN 22 kV

b)   rozvodna VN 22 kV, objekt označen E 3

transformace 22/0,4      1000 kVA

transformace 22/0,4      630  kVA

transformace 22/05       1000 kVA

transformace 22/0,4      1000 kVA

transformace 22/0,5        500 kvA

c)   rozvodna VN 22 kV, objekt označen E 5

transformace 22/0,4      1000 kVA

transformace 22/0,4      1000 kVA

d)   kabelové rozvody VN a NN včetně rozvoden NN 380 V a 500 V

                       

Stav základního rozvodného zařízení :

 

            Základní rozvodné zařízení bylo postupně vybudováno v letech 1945 až 1969. Z hlediska jeho

spolehlivosti se jedná o zařízení, které je vysoce spolehlivé.

 

Způsob zajištění výkonové zálohy a její kvantifikace :

 

Výkonová záloha je  dána skutečností, že instalovaný výkon je 2,00 kVA, ale skutečný odběr výkonu je maximálně 1,50 kVA. Rezerva pro zajištění  výkonové zálohy je plně dostačující.

 

Možnosti výpomoci v dodávce elektřiny ze sousedních sítí :

 

Rozvodná síť je napájena ze dvou na sobě nezávislých  přívodů a to z rozvodny Příbram a z rozvodny Osek  u Hořovic.

 

1.2. Organizační schéma

 

            Společnost AMT Čenkov s.r.o. zaměstnává do 26 zaměstnanců, přičemž pouze tři  zaměstnanci se přímo podílejí na licencované   činnosti -  distribuce  elektřiny.

            Odpovědným zástupcem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon  ustanovení §6 a zároveň ředitelem společnosti a jednatelem společnosti je pan Jiří Ježek. Z titulu těchto funkcí odpovídá za řádný výkon licencované  činnosti podle zákona a zajištění řádného stavu provozu a údržby zařízení potřebných pro provoz licencované činnosti.

            Řediteli společnosti jsou přímo podřízení mistr elektroúseku a jeden pracovník elektroúseku. Všichni tři odpovídají za stav, provoz a údržbu zařízení  potřebných pro provoz licencované  činnosti.

            Telekomunikační spojení uvnitř sítě držitele licence  je zajištěno telefonickým spojením. V případě nefunkčnosti tohoto spojení lze vzhledem k malé rozloze obhospodařeného území zajistit komunikaci osobně.

            Telekomunikační spojení vně sítě držitele licence  je zajištěno telefonickým spojením. V případě nefunkčnosti  tohoto spojení  je možné zajistit komunikaci  osobně vzhledem  k tomu,  že veškeré potřebné kontakty jsou dosažitelné v okruhu  maximálně 15 km.

 

 

1.3  Přehled dodavatelů a odběratelů

 

            Dodavatel :     ČEZ Prodej ,s.r.o. Praha 4, Duhová 1/425 , PSČ 140 53

                                                                                                                                         strana třetí

           

Odběratelé :       KOSTAL CR, spol. s r.o., 267 51 Černín 89, provozovna Čenkov

Jedná se o  společnost zabývající  se výrobou dílů pro elektrovýzbroj pro osobní automobily. Její provoz je třísměnný. Z hlediska odběru  elektřiny se jedná o středně náročnou výrobu. Odběr elektřiny je realizován dle smlouvy a podle odběrového  diagramu s možným omezením spotřeby na bezpečnostní minimum.

 

                                     APOLLO METAL spol. s r.o. , 156 00 Praha 5 , Zbraslav,

                                                                                               Elišky Přemyslovny 380 provozovna Čenkov

Jedná  se  o společnost zabývající se žárovým zinkováním. Její provoz je převážně dvousměnný. Z hlediska spotřeby elektřiny se  nejedná o náročnou výrobu. Odběr elektřiny je realizován dle smlouvy.

 

                                   AIR Čenkov a.s., 262 24 Čenkov

Jedná se o společnost zabývající se strojírenskou výrobou. Její provoz je dvousměnný . Z hlediska odběru elektřiny se jedná o středně náročnou výrobu. Odběr  elektřiny je realizován  dle smlouvy a podle odběrového diagramu s možným omezením spotřeby na bezpečnostní  minimum

 

                                    HRONOVSKÝ s.r.o. se sídlem  Nové město nad Metují,Krčín ,

                                                                                              Osma 481 PSČ 549 01

                                                                                   provozovna Čenkov

            Jedná se o společnost , která se zabývá výrobou el. vodičů. Její provoz se předpokládá nepřetržitý. Z hlediska odběru elektřiny se jedná o středně náročnou výrobu. Odběr je realizován dle smlouvy a podle odběrového diagramu s možným omezením spotřeby na bezpečnostní minimum.

 

1.4  Regulační plán

            Jednotlivé regulační stupně značí stupeň omezení výkonu odebíraného odběrateli. Tím se rozumí snížení sjednaných hodinových výkonů v hodinovém diagramu zatížení u odběratelů s registračním záznamem průběhu spotřeby a snížení sjednaných průměrných hodinových výkonů u ostatních odběratelů o hodnotu náplně regulačního stupně.

            Základní stupeň

            Normální provozní stav.

            Týká se všech odběratelů

 

            Regulační stupeň č. l

            Striktní dodržování sjednaných hodinových hodnot výkonu v odběrovém diagramu.

            Týká se všech odběratelů.

           

            Regulační stupeň č. 3

            Snížení  odebíraného výkonu u vybraných        odběratelů ze sítě  se sjednaným  technickým maximem větším než l MW s platností do 30  minut po vyhlášení na hodnotu 650 kW.

            Týká se společností KOSTAL CR spol.s r.o.

 

            Regulační stupeň č. 4

            Snížení odebíraného výkonu u všech odběratelů ze sítí VN se sjednaným technickým maximem větším než 150kW do 1 MW včetně s platností do čtyř hodin po vyhlášení a to o 37%.

            Týká se společností APOLLO METAL spol. s r.o., AIR Čenkov a.s. a HRONOVSKÝ s.r.o.

 

            Regulační stupeň č.6

            Snížení odebíraného výkonu na hodnotu bezpečnostního minima tj. 485 kW celkem pro

            všechny odběratele zabezpečující dokončení výrobních operací tepelného zpracování kovů

                                                                                                                                  strana čtvrtá

s možností snížení do jedné hodiny po vyhlášení.

 

            Regulační stupeň č. 7

            Snížení odebíraného výkonu na hodnotu havarijního  minima tj. 278 kW celkem pro všechny odběratele, který zabezpečuje jen bezpečnostní osvětlení a nezbytný otop s možností snížení do osmi hodin po vyhlášení.

Vypínací plán

 

Vzhledem k tomu, že společnost AMT Čenkov s.r.o. nemá odběratele ze sítí  VN, vypínací plán není zpracován.

Frekvenční  plán

 

Vzhledem  k objemu dodávané elektřiny není frekvenční plán pro síť obhospodařenou společností AMT Čenkov  zpracován.

 

1.5 Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

 

V elektroúseku jsou zařazeni dva  pracovníci , kteří vykonávají nepřetržitý dohled na rozvodném zařízení včetně jeho  údržby. Na tuto činnost jsou vybaveni standardním zařízením a nářadím potřebným pro údržbu rozvodného zařízení. V případě oprav většího rozsahu spolupracují  se společností ELPRO Příbram s.r.o., která se na tyto výkony specializuje.

 

                                              2. Pracovní pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty,

kde může dojít  k úniku nebezpečných látek

 

 

 

2.1  Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení

 

Postupy k předcházení stavu nouze :

 

·             udržování nepřetržité pohotovosti

·             z okruhovaná síť

·             provádění pravidelné preventivní údržby

·             provádění pravidelných a dílčích revizí a kontrol.

·             minimální vytížení stávajících rozvodů a zdrojů (maximálně na 24 %)

 

Postupy k řešení stavu nouze : viz. příloha č. 1

 

 

 

3. Společné náležitosti havarijních plánů

 

            Viz. přílohy č. 2 až 9.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                                            Počet stran:  2    

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

Směrnice

pro vyhlášení opatření k předcházení a odstraňování

následků stavu nouze

(poplachové směrnice)

 

l. Funkční místo příslušné pro přijetí  informace o nebezpečí  vzniku   stavu nouze nebo o jeho vyhlášení :

                  ředitel společnosti a pracovník vykonávající pohotovost

 

2. Funkční místo odpovědné za plnění pokynů plynoucích z havarijního plánu

                  ředitel společnosti a vedoucí elektroúseku

 

3. Pravomoci funkčního místa pro řešení stavu nouze

               ředitel společnosti a vedoucí elektroúseku mají veškeré pravomoci potřebné pro řešení stavu nouze

 

4. Činnosti a jejich pořadí, které musí funkční místo provést

           

a)   zajistit včasné informování odběratelů o stavu nouze

b)   zajistit provedení regulace odběru elektřiny

c)   v případě vzniku poruchy v síti dodavatele zajistit náhradní řešení (např. připojení na druhý přívod) a provedení opravy.

d)   po odvolání stavu nouze informovat  odběratele a  za  jejich spolupráce zajistit náběh  na původní stav     

 

 

 

 

5. Pořadí, způsob předání a obsah informací , které funkční místo musí předat dalším funkčním místům držitele autorizace

 

a)   pracovník držící pohotovost  - informuje telefonem nebo osobně o vyhlášení stavu nouze nebo o zjištěné poruše vedoucího elektroúseku

 

b)   vedoucí elektroúseku – informuje telefonem nebo osobně o vyhlášení stavu nouze nebo o zjištěné poruše ředitele společnosti

 

 

 

 

6. Pořadí a způsob podání informace o odvolání stavu nouze

                                                                                                                                                  strana druhá

 

a)   ředitel společnosti podá informace vedoucímu elektroúseku – telefonem, osobně

 

b)   ředitel společnosti podá všem odběratelům informaci o ukončení stavu nouze – telefonem nebo osobně

 

 

 

           

 

 

 

 

 

V Čenkově dne  1.6.2015

 

                                                                                              Jiří Ježek

                                                                                                ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Příloha č. 2

         havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran:  1    

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

PLÁN

vyrozumění a spojení včetně spojení na vnější orgány a subjekty

 

Společnost nemá žádnou zvláštní povinnost informovat o událostech vnější orgány  a subjekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Příloha č. 3

          havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran: 1     

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán svolávání zaměstnanců

 

 

1. Rozhodnout o svolání a svozu zaměstnanců je oprávněn :

 

ředitel společnosti –             Jiří Ježek-  telefon 736 620 571 (mobil)

                                                            311 2353 11, 315 555 111 (kancelář)

vedoucí elektroúseku – telefon        736 620 584,

                                                     736 620 584 (mobil)

 

 

2. Způsob svolání

 

telefonem, osobně.

 

 

3. Seznam svolávaných zaměstnanců

 

vedoucí elektroúseku          Václav Zaluský, bytem Hluboš 47,  tlf. 736620584, 602938755

 

pracovníci elektroúseku       Milan Šebek, bytem Běštín 83, - 732 563  997

                                         Rudolf Mareš, bytem Ohrazenice 35, 739207809 

                                              

 

 

 

V Čenkově 1.6.2015

 

 

                                                                                  Jiří  Ježek

                                                                                    ředitel

 

 

 

 

                                                                                                                  Příloha č. 4

       havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran: 1     

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární řád

požárně poplachové směrnice

 

 

 

 

 

Požární řád, požárně poplachové  směrnice  jsou vypracovány  dle  zákona o  požární ochraně  v platném znění  a  jsou  uloženy u ředitele společnosti .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Příloha č. 5

        havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran: 1     

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti :  1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady

zajištění první pomoci a lékařské  pomoci

 

 

 

 

 

1. Všichni pracovníci elektroúseku jsou v rámci přípravy a přezkoušení ze znalostí vyhlášky  č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice prokazatelně připraveni poskytnout první pomoc.

 

 

 

 

2. Čísla telefonů či jiné formy spojení pro přivolání lékařské pomoci

 

telefon – tísňové  volání  telefon   č.  155, 112

telefon místní č. 122 - vrátnice  průmyslového objektu v Čenkově, kde je také stálá služba

nemocnice Hořovice – 311 512 511 až 15

nemocnice Příbram  -  318 641 111 (ústředna)

nemocnice Beroun – 311 746 111 (ústředna)

 

 

3. Seznam léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky

 

Na všech provozních místech elektroúseku jsou lékárničky  vybavené léky a  prostředky  zdravotnické techniky dle obecně závazných právních předpisů.

 

 

 

 

V Čenkově 1.6.2015

 

 

 

                                                                                              Jiří Ježek

                                                                                                ředitel

 

 

 

                                                                                                                  Příloha č. 6

       havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran: 1     

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

Popis organizace materiálního zabezpečení

 

 

 

 

 

Vzhledem k možnému rozsahu potřebných oprav, které nepřekročí  úroveň běžné údržby a oprav, není  třeba zvlášť upravovat organizaci materiálního  zabezpečení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Příloha č.7

       havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran:  1    

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

Plán evakuace

 

 

Vzhledem k množství dodávané energie, počtu zaměstnanců společnosti a charakter výroby odběratelů nevyžaduje si  vyhlášení stavu nouze  provedení evakuace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

        Příloha č. 8

          havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran: 1     

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

Krizový štáb

 

 

 

 

 

Vzhledem k počtu pracovníků elektroúseku plní funkci krizového štábu  ředitel  společnosti Jiří Ježek.

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Příloha č. 9

      havarijního plánu

 

 

Zpracoval: JUDr. Petr Fiala                                                                    Počet stran:  1    

 

Odpovědná osoba : Jiří Ježek

Nabytí účinnosti : 1.6.2015

Doba platnosti: na dobu neurčitou

 

 

 

 

 

 

 

Přehled smluv

 

 

Vzhledem k charakteru společnosti nemá společnost  uzavřené žádné zvláštní smlouvy pro zajištění spolupráce, součinnosti  a výpomoci  plynoucí z havarijního plánu.

 

 

 

 

 

 

V Čenkově dne 1.6.2015

 

 

                                                                                        Jiří Ježek

                                                                                          ředitel