Obsah zpráv provozovatelů přepravní soupravy, distribučních souprav a podzemních

zásobníků plynu o kvalitě a úrovni údržby provozovaných zařízení, jejichž zpracování

a předávání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu

ukládá  v par. 58, odst.9 písmeno y), par. 59 odst. 8písmeno z) a par. 60 odst.8 písmeno p)

zákon č.458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb.

 

 

I.  Provozovatel přepravní soustavy a distribučních soustav

   

    AMT Čenkov s.r.o.  Čenkov 19 262 23 Jince 

 

A. Seznam vnitřních předpisů zpracovaných provozovatelem přepravní a distribuční soustavy

     k organizaci a metodice provádění údržby(včetně měrných ukazatelů,např. s počty pracovníků

     údržby/km sítě a pod.)

   

      Prováděna pravidelná vizuální kontrola-obchůzková a revizní činnost

      3 pracovníci údržby (1 prac elektro,2 provozní údržba)

      Potrubí pr. 300mmv délce 0,3 km, pr.300 mm a do 100 mm v délce 0,62 km

 

 

B.  Technické údaje o zařízení s rozdělením na vlastní a cizí zařízení, pro která je prováděna

      údržba

      

       - délka vysokotlakých plynovodů a přípojek –zrušeno,pouze středotlaké rozvody -    xxxxxxxx                                                                         

          středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek v rozdělení na ocel, plasty a jejich

          přírůstek a úbytek                                                                             pouze-ocel     120 m

       - počet hraničních a předávacích stanic                                                                       xxxxxxxx

       - počet regulačních a předávacích stanic-středotlaký                                                 1 komplet

       - počet stanic katodové ochrany a jejich přírůstek a úbytek                                         xxxxxxxx

 

C.  Ekonomické údaje

     

      Provozní náklady v tis. Kč,-(plán-skutečnost)                     plán 100    skutečnost     40

       - vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody                                                     25

       - kompresní stanice                                                                                                       xxxxxxxx

       - hraniční předávací stanice                                                                                          xxxxxxxx

       - regulační předávací stanice                                                                                        18

       - měření a dálkový přenos dat(včetně plynoměrů u konečných zákazníků                   15

       - protikorozní ochrana  -  protikorozní nátěry potrubí                                                20

       - ostatní                                                                                                                         10

 

 

2.  Investiční výdaje rozdělené na novou výstavbu a rekonstrukce se specifikací dle 1     20

 

 

D.  Hodnocení stavu zařízení a metod údržby

       1. Způsob zajišťování údržby(vlastní, dodavatelsky)                                                    vlastní

       2.  Metody kontroly stavu zařízení- pravidelné prováděné kontroly detektorem plynu,

             pohlídky regul. stanice ,ředepsané revize ,zkoušky těsnosti a vizuální prohlídky

       3.  Používaná technika a technologie pro údržbu-                                                 svařování

       4.  Stav protikorozní ochrany )Pouze středotlaké a nízkotlaké potrubí

                                                                                                –obnovy antikorozivních nátěrů

       5.  Odorizace                                                                                                                xxxxxxxx

       6.  Poruchy a havárie

               - typy a počet(včetně zavinění třetí stranou),                                          - bez zavinění

               - omezení nebo přerušení dodávky plynu,                          -   bez přerušení dodávek                                 

               - úniky plynu typ a počet –                     drobné úniky plynu zejména na armaturách

                                                                              původních závitových spojů               152 x

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajištění plynulého a bezpečného provozu soustavy jsou zajištěny pohotovostní služby pracovníků

údržby i ve dnech pracovního volna a klidu.

 

Zásobník plynu nevlastníme.

 

 

 

 

V Čenkově 9.2.2016                          

 

 

 

 

 

 

Zpracoval :…………………………..                                          Schvaluje :…………………………

    

      Václav Záluský

     Vedoucí provozů AMT                                                                                                                    

                                                                                                           Ředitel společnosti AMT

                                                                                                                     Jiří Ježek