AMT Čenkov, s.r.o.


Hlavní stránka  Energetika  Environmentální politika  Politika jakosti  Ochrana osobních údajů 


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Společnost AMT Čenkov s.r.o., IČO: 62954211, se sídlem Čenkov č. p. 19, okres Příbram, PSČ 26224, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40006 (dále také jen „Společnost“), jakožto poskytovatel energetických, stravovacích a dalších přidružených služeb  na adrese Čenkov č.p. 19, okres Příbram, PSČ 26224 (dále jen „AMT Čenkov“), a dále též jakožto provozovatel webových stránek www.amtcenkov.cz (dále jen „webové stránky“), tímto jako správce osobních údajů informuje o zásadách ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů.

 

 

 

Zpracování osobních údajů dětí

 

Společnost nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

AMT Čenkov

 

Vstupem do AMT Čenkov uděluje každý vstupující souhlas s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace pro účely Společnosti s tím, že jakékoliv pořízené podobizny, audio a video záznamy mohou být dále zveřejňovány pro účely prezentace, propagace a reklamy Společnosti a jí pořádaných akcí, a to ve všech formách bez časového, územního či jiného omezení, a všemi způsoby a médii (zejména na webových stránkách, sociálních médiích, v tisku apod.). Pokud s tímto vstupující osoba nesouhlasí, není oprávněna do prostor Společnosti vstupovat.

 

 

Webové stránky

 

Prostřednictvím webových stránek může mohou být shromažďovány některé osobní údaje, a to zejména:

 

a)              identifikační údaje (jméno a příjmení)

b)              kontaktní údaje (e-mail, telefon)

 

Webové stránky nepoužívají žádné cookies ani jiné nástroje sledování či shromažďování osobních údajů. Shromažďují se pouze údaje, které uživatel webových stránek sám výslovně uvede (např. objednávka).

 

 

Účel zpracování

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.

 

Shromážděné osobní údaje Společnost zpracovává pro své účely, kdy může využít dalších subdodavatelů, avšak pouze vždy za stanoveným či předpodkládaným účelem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, případně služby související s předmětem činnosti Společnosti (fotografické služby, služby ostrahy apod.).

 

Zpracování osobních údajů v podobě fotografií, audio či video záznamů vstupujících osob do AMT Čenkov, které případně budou dále zveřejněny na sociálních médiích, se řídí podmínkami jednotlivých poskytovatelů těchto sociálních médií (např. Facebook apod.).

 

 

 

 

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro plnění služeb Společnosti, případně plnění jiných právních povinností, které jsou pro Společnost závazné; jinak na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněnou osobou.

 

 

práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovány, má následující práva:

 

a)              právo na přístup k osobním údajům;

b)              právo na opravu;

c)              právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)              právo na omezení zpracování údajů;

e)              právo vznést námitku proti zpracování; a

f)                právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

 

Všechna tato práva můžou být ve vztahu vůči Společnosti uplatněna prostřednictvím e-mailové adresy jezek@amtcenkov.cz .

V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti může žadatel podat stížnost dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 

 


(c)2005-2024 R.Koblížek, pc-slatinany.cz, aktualizace: 
22:02 12.2.2024